PBM ONLINE

Kognitiv Beteendeterapi – Terapi och Behandling med KBT via Videolänk

KBT är en behandlingsform med bevisad effekt vid ex. depression, ångest och sömnsvårigheter. På PBM Online erbjuder vi kognitiv beteendeterapi via video, eller s.k. Telehealth. Telehealth är en evidensbaserad behandlingsform likvärdig en traditionell behandling hos en psykolog.

Kognitiv Beteendeterapi via Telehealth

Vanligtvis erbjuds Kognitiv Beteendeterapi genom fysisk kontakt med en psykolog på en mottagning. Tillgången till kvalificerad KBT-behandling är dock begränsad och ofta centrerad till större orter. Vi på PBM vill göra KBT tillgängligt för fler och har därför skapat sidan PBM Online som ett verktyg för att öka tillgängligheten, oavsett var man bor geografiskt eller var man tillfälligt befinner sig, t.ex. hemma eller på arbetsplatsen.

stäng

Hur går det till?

Vid behandlingskontakter via Telehealth träffar du samma psykologer som du skulle träffa vid ett fysiskt möte på någon av våra mottagningar. Så här går det till:

  • PBM kontaktar dig
  • Vi samlar in data angående dina besvär via formulär
  • Tillsammans går vi igenom praktiska detaljer och testar systemet
  • Ett första möte med psykolog bokas
  • På avtalad tid loggar du in med BankID på vår hemsida. Via en videolänk får du kontakt med din psykolog.

stäng

Tre digitala behandlingsformer

Telehealth

Behandlingen med KBT via videolänk, så kallad Telehealth, är en individuell behandling via video som är av samma kvalitet som en behandling där man möter en psykolog på en mottagning. Studier har även visat att Telehealth har samma effekt som traditionell KBT på mottagning. Våra kunder har visat samma nöjdhetsgrad vid båda behandlingsformerna. Det enda vi kräver av dig som kund är att ha en uppkoppling mot internet av sådan kvalitet att ett videosamtal kan utföras utan problem. Både dator, tablet eller smartphone med videokamera och mikrofon går bra att använda.


iKBT

iKBT betyder internetförmedlad KBT vilket syftar till att du som klient erbjuds ett modulbaserat, digitalt behandlingsprogram via nätet. Under behandlingens gång har du kontakt och stöd från oss via email, telefon och videolänk.  


Virtual Reality

På PBM vill vi utveckla KBT som behandlingsform. Att använda VR som ett inslag i behandlingen kan underlätta vid vissa typer av problem. Många ångesttillstånd behandlar man genom att gradvis utsätta sig för det objekt eller den situation som väcker ångest. Med virtual reality som verktyg kan man simulera dessa situationer och enklare utföra den här typen av behandling. VR används främst till att bota fobier som exempelvis social fobi och höjdrädsla men även PTSD.

Om PBM

PBM är en ledande aktör inom beteendepsykologi och vi erbjuder våra tjänster till en mängd olika kunder. Vi har ett nära samarbete med bl.a. Karolinska Institutet och Universiteten i Stockholm, Uppsala och Linköping vilket garanterar att alla våra behandlingsformer ligger i framkant gällande både forskning och terapiupplägg. Våra kunder är idag allt från landsting, företag och offentlig verksamhet till privatpersoner och mindre instanser. Här kan du läsa mer om PBM och våra tjänster.

KBT Terapi & Behandling Online

KBT som terapi och behandling online är ett relativt nytt sätt att behandla psykologiska tillstånd så som ångest, depression och svårigheter med sömnen. Studier visar dock att terapin ger samma effekt vid kontakten online som vid fysisk kontakt med psykolog. Fler och fler använder sig av denna terapiform på nätet och av våra kunder att döma så är de lika nöjda med båda kontaktsformerna.

KBT på nätet

KBT på nätet som behandlingsform är en beprövad metod likvärdig den behandlingsform där man fysiskt sett möter en psykolog. Via KBT online behöver man inte infinna sig på en särskild plats utan man kan genomgå behandling med en psykolog online t.ex. hemifrån eller från arbetsplatsen. Detta gör att vi på PBM kan hjälpa fler kunder oavsett vart man befinner sig.

Vad är Kognitiv Beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi vilar på två grundstenar; dels inlärningsteori som beskriver hur våra beteendemönster uppstår och vidmakthålls och dels kognitionsteori, som handlar om hur mänskligt tänkande fungerar och påverkar oss. KBT är en aktiv och framåtorienterad behandlingsform där klienten tillsammans med sin terapeut kartlägger sitt sätt att fungera och får hjälp att förändra beteenden och tankemönster som är problematiska. KBT är en vetenskapligt bevisad och effektiv behandlingsform vid bl.a. ångest, depression, sömnstörningar och smärttillstånd.

KBT Psykolog

Alla våra psykologer är legitimerade och arbetar ur ett KBT perspektiv. Vi är i dagsläget över 80 psykologer runt om i Sverige och vi har planer på att bli fler inom en snar framtid. Genom Telehealth träffar du en av våra psykologer via videolänk. Terapin i sig är densamma som vid traditionell KBT, det är endast leveransmetoden som skiljer sig.

Här kan du läsa mer om våra KBT Psykologer.

KBT Depression

Depression kännetecknas av nedstämdhet som fortgår längre än två veckor och som åtföljs av symptom som störd sömn, förändrad aptit och vikt, känslor av hopplöshet och i vissa fall självmordstankar. Med hjälp av KBT vid depression lägger psykologen bl.a. upp ett aktivitetsschema för att individen sakta men säkert ska komma tillbaka till sin normala vardag och kunna utföra enklare sysslor.

KBT Ångest

Ångest beskrivs vanligtvis som en okontrollerbar och överdriven oro som inkräktar på vardagen med symptom som bl.a. andnöd, hög puls och svettningar. Ofta känner man sig uppskruvad, rastlös och spänd. KBT som behandlingsterapi vid ångest är mycket effektiv metod där klienten får öva sig i olika beteendemönster som dämpar ångesten. KBT ger den drabbade olika verktyg att använda i vardagen.

KBT Sömn

Vid svårigheter vid sömn som exempelvis insomnia kan man använda sig av KBT. Sömnen utgör en stor del av vårt välbefinnande och när den bryts kan vardagen upplevas som svår. Den vanligaste behandlingen för insomni är idag medicinering men KBT som behandlingsalternativ har fått allt större genomslagskraft. KBT ger mer långsiktiga resultat och biverkningar uteblir till skillnad från effekterna av medicinering.

Illustration av tekniker Teknisk information
1. Uppkoppling

Instruktioner för att komma igång med Telehealth

Via dator

Uppkopplad dator med minimum 5 Mbit/s bandbredd samt webbläsare uppdaterad version Google Chrome. Webcam samt headset och mikrofon.

Ansluten dator bör även vara uppdaterad enligt tillverkarens specifikationer vad gäller programvara och brandväggsfunktion samt vara utrustad med uppdaterad antivirusprogramvara. För att använda tjänsten behöver man ha Bank ID installerat eller Mobilt Bank ID tillgängligt.Via smartphone och tablet

Ladda ned appen ”PBM Online” till din uppdaterade enhet. Du behöver ha en god uppkoppling via 4G eller WiFi för den plats du vill genomföra dina besök på.

Headset med mikrofon bör användas även de fall man ansluter mer smartphone eller tabelt. Ett bordsställ eller dylikt för sin smartphone rekommenderas. Ansluten enhet bör även vara uppdaterad enligt tillverkarens specifikationer vad gäller programvara och brandväggsfunktion samt vara utrustad med uppdaterad antivirusprogramvara. För att använda tjänsten behöver man ha Mobilt Bank ID tillgängligt.

 

Logga in till dina besök via appen PBM Online

 

Vi rekommenderar dock, givet upplevelsen som helhet, att du använder dig av uppkoppling via dator.

 


2. Patientsäkerhet och rutiner

En behandling på distans, via videolänk, skiljer sig inte i särskilt stor utsträckning från en vanlig KBT behandling; journal förs och tystnadsplikten gäller. Ett antal rutiner finns dock som syftar till att trygga patientsäkerheten:

- Varje klient behöver uppge kontaktvägar med närmaste anhörig, detta för att psykologen ska kunna agera (med klientens tillåtelse) om man bedömer att klienten behöver akut stöd.

- Vid inledningen av en behandling (första samtalet) genomförs en suicidriskbedömning vilket är ett standardförfarande och syftar till att säkerställa patientsäkerhet.

- Varje session inleds med en mycket kort ”check in rutin” vilket säkerställer att psykologen inte missar t.ex. en drastisk försämring. För klienten kan detta upplevas som onödigt, men det är en rutin som är till för att nyanser i måendet inte ska falla bort givet kontaktens natur.

3. Policy, juridik och etik

PBM uppfyller alla tillämpliga juridiska krav som finns inom området Telehealth vilket bl.a. innebär att:

- Tekniken är granskad av läkemedelsverket och CE-märkt för användning inom hälso- och sjukvård

- Systemens integritet garanteras av leverantören som löpande genomför riskanalyser och upprätthåller systemets integritet.  

- PBM har en dedikerad kontaktperson som hanterar eventuella avvikelser och åtgärder kopplade till teknik och system.

- Behandlingen bedrivs av legitimerade psykologer vilket innebär att verksamheten granskas av socialstyrelsen och att såväl patientlagens som psykologkårens etiska riktlinjer följs.

- Behandlingsmässigt faller kvalitet och patientäkerhet inom samma ledningsstruktur som övriga behandlingar inom PBM.

- Journalföring sker i ett parallellt och separat system, skiljt från videolänken.

Kontakta oss

Läs våra databasbehandlingsvillkor.